Blogglistenhits

fredag 20. mai 2016

Ribbon game

Det kan være utfordrende å undervise i tema der det ikke finnes noen fasit, eller der politikk, etikk og kultur også er sentrale dimensjoner. Ribbon game går ut på at elevene skal samle innspill fra andre om en problemstilling. Det gjør de ved å ha miniintervjuer med andre elever, hvor de stiller spørsmål og noterer ned svarene. Da snakkes det fag, og et emne blir belyst fra flere sider. Til slutt organiserer hver gruppe alle innspillene og diskuterer konklusjonene sine. Kanskje vil noen elever gruppemedlemmer oppleve at de endrer perspektiv underveis?Dette gjør du:

  • Inndeling i gruppe og fordeling av oppgaver (5 minutter). 3-5 elever pr gruppe. Garn i ulik farge knyttes rundt finger eller håndledd viser gruppetilhørighet. Oppgaver kan trekkes tilfeldig, for eksempel ved at læreren deler oppgavearket i strimler og lar elevene trekke. Eller rød gruppe kan jobbe med oppgave 1, gul gruppe tar oppgave 2, osv.
Eksempel på oppgaver til Ribbon game - fra temaet Bioteknologi på Naturfag Vg1.


Oppgavene kan fordeles ved at gruppene trekker hver sin lapp

  • Gruppa ser på oppgaven og kommer fram til en felles forståelse av hva de skal prøve å finne ut av (3 minutter).

  • Miniintervju (12-15 minutter). På signal går alle elevene rundt i klasserommet. Hver elev gjennomfører miniintervjuer med fire personer fra ulike grupper, dvs. med ulike garnfarger. De spør spørsmålet sitt og noterer to setninger fra hvert intervju. På hvert av miniintervjuene bytter de to elevene på å intervjue hverandre. Hver runde med gjensidige miniintervjuer kan ta 3-4 minutter. Læreren styrer dette ved for eksempel å klappe høyt i hendene: "Alle må finne en ny partner NÅ!"

  • Tilbake i gruppa (5 minutter). Etter intervjuene samler elevene seg i gruppene sine. Etter at alle har kommet med sine innspill, skal de nå diskutere oppgaven de har utforsket, og konkludere med hva de mener.

  • Plenumsdiskusjon (15-20 minutter). Aktiviteten rundes av ved å ha en kort plenumsdiskusjon der gruppene deler funnene med resten av klassen. Læreren er også tydelig på hva som vil kreves av kunnskap innenfor kompetansemålet, med tanke på vurdering for læring.

Det å ha en tråd rundt fingeren er ikke avgjørende i arbeidsmåten, men det er en artig og litt kul vri, synes mange. Istedenfor å ha oppgave 1, er du med på rød gruppe. Når elevene leter rundt etter elever med ulike farger, hører vi kanskje: "Er du grønn? Nei, jeg er rød!". Hvis elevene kunne hatt miniintervjuer med hvem som helst, hadde de kanskje valgt venner, mens her blir det mer tilfeldig hvem de intervjuer, siden de må finne en av hver farge.

Det ideelle hadde vært om alle elever i løpet av intervju-fasen måtte svare på hvert av de andre gruppenes spørsmål. Det får vi ikke til her, og det kan hende at samme elev svarer på samme spørsmål flere ganger. Uansett blir alle gruppenes spørsmål belyst i plenum etterpå.

I løpet av en runde med Ribbon game blir hver elev kjent med mange flere sider av en problemstilling enn om de hadde jobbet alene. De er også med på å vurdere kvaliteten på innspill de har fått fra andre, før de trekker egne konklusjoner. Dette gir fin trening i å vurdere argumenter opp mot hverandre. For mange elever blir det tydeligere at på en del områder er det slett ikke lett å finne fram til gode løsninger.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar